Terms and conditions

(*Scroll down for Terms and Conditions in english)

HANDELSBETINGELSER:

Produkter og tjenester udbydes af:

Jette Uhre, Sörbyholmsvägen 81-0, 23172 Anderslöv, Sverige.

Kontakt os på kontakt@jetteuhre.dk

Alle priser er i danske kroner inkl. moms medmindre andet er angivet.

Aldersbetingelser:
Tjenesten må kun benyttes af personer, der er 18 år eller derover.

Personoplysninger:
Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt. Jette Uhre forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Brugsaftale ved køb af online produkter: 
Produkter der købes, er udelukkende henvendt til Dem personligt og må kun benyttes af Dem og deres husstand. Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage enhver form for videregivelse af produktet/produkterne. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis.

Køb af et online-produkt ved © Jette Uhre inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Jette Uhre. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må bruge dem privat, udskrive PDF filer og downloade videoer/lydfiler, men du må derimod ikke (hverken gratis eller mod betaling) dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive © Jette Uhre´s online-produkter.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Fortrydelsesret ved køb af digitale produkter:
På Jette Uhre's digitale produkter er der ingen fortrydelsesret. Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende online produkt.

Tilfredshedsgaranti og returret tilbydes kun, hvis det fremgår på det pågældende produkts salgsside.

Betingelser ved personlig coaching:
Ved køb af personlige coaching ydelser indgår der fuld fortrolighed, og alt hvad der bliver talt om på en personlig coaching session forbliver fortroligt mellem coach og klient.

Der tilbydes ingen fortrydelsesret på allerede betalte coachingsessioner. 

Disclaimer:
Jeg skriver og bruger den viden, som jeg har lært gennem uddannelser og kurser samt personlige betragtninger og erfaringer. Alt indholdet skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed, uden nogen form for garanti.

Privatlivspolitik
Se wedsitets privatlivspolitik her.

 

TERMS AND CONDITIONS

Products and services are offered by:

Jette Uhre, Sörbyholmsvägen 81-0, 23172 Anderslöv, Sweden.

Contact us at kontakt@jetteuhre.dk

All prices on english products are in US dollars.

Age Requirements:
The services may only be used by individuals who are 18 years or older.

Personal information:
We will not disclose personal information about our customers, unless agreed upon. Jette Uhre reserves the right to block access to the products if the entered data is patently false.

User Agreement when purchasing online products:
Products purchased are exclusively addressed to you personally and should only be used by you and/or your household. Any kind of business purpose is not permitted, nor is it allowed to make any disclosure of the product / products. If you want to quote any of the purchased material, this must be done in proper academic manners.

Buying an online product by © Jette Uhre includes 1 license and the material may not be distributed in any way.

All online products are covered by the copyright law. They are written, designed, produced and distributed by © Jette Uhre. Feel free to use all online products for personal use; this means that you may use them privately, print PDF files and download the video/audio files, but you are however not allowed to (either free or of charge) copy, lend, publish, sell or in any other way pass over © Jette Uhre's online products to outstanding individuals.

It is also not allowed to use the online products for teaching without prior authorization.

Returns on digital products:
On all of Jette Uhres digital products, there is no cancellation rights. As a consumer, you usually have 14 days to cancel any purchase. This right of cancellation does however not include digitally delivered products and services as soon as it bought into use. All digital products are considered to be in use as soon as you have completed the payment and received your invoice, and thus have access to the online product.

Satisfaction Guarantee / Money Back Guarantee is offered only if it appears on the products sales page.

Terms of personal coaching:
The purchase of personal coaching services includes full confidentiality, and everything shared during coaching sessions remains confidential between coach and client.

There is no cancellation right on coaching sessions that are already paid for.

Disclaimer:
I write and use the knowledge that I have learned through training and courses as well as personal observations and experiences. All content should be considered as an inspiration provided without warranty of any kind.